Reklamacje i Zwroty

Proces Reklamacyjny 

 1. Kupujący zgłasza reklamację do Sprzedającego na formularzu „Zgłoszenie Reklamacyjne” wraz z przesłaniem reklamowanej próbki i podaniem dokładnej nazwy produktu i kodu produkcyjnego.
 2. Kupujący powinien zgłosić reklamację w terminie do 5 dni od wykrycia lub zgłoszenia wady lub niezgodności.
 3. W przypadku niewystarczającej ilości informacji do ustalenia przyczyn powstania niezgodności, Sprzedający w terminie 4 (czterech) dni od otrzymania reklamacji kontaktuje sie z Kupującym. Kupujący ma 3 dni na udzielenie dodatkowych informacji.
 4. Nie udzielenie w terminie 3 dni dodatkowych informacji przez Kupującego, skutkuje rozpatrzeniem reklamacji na podstawie posiadanych informacji.
 5. Rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedającego i odpowiedź na reklamację następuje w terminie 30 dni od przyjęcia Zgłoszenia Reklamacyjnego lub otrzymania dodatkowych niezbędnych informacji o reklamowanym produkcie;
  W przypadku rozpatrzenia reklamacji:
  • Pozytywnie
   Sprzedający zgodnie z życzeniem Kupującego sporządza korektę do faktury handlowej oraz sporządza dokumenty uzupełnienia dostawy itp.
  • Negatywnie
   Sprzedający informuje pisemnie Kupującego o nie uznaniu reklamacji.

   

 6. Każda reklamacja jest archiwizowana przez Sprzedającego w formie elektronicznej oraz w formie papierowej.

Zwroty

 1. Zgodnie z Ustawą z dnia 2 marca 2002 r. „O ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny” (Dz.U. z dnia 31 marca 2000 r.), Konsument, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyny, składając stosowne Oświadczenie (wzór Oświadczenia stanowi Załącznik nr 2 do Regulaminu) na piśmie albo w formie elektronicznej w terminie czternastu dni od daty otrzymania Produktu. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie Oświadczenia przed jego upływem. W razie odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą, a Konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, w tym Produkt objęty zwrotem, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym i nieużywanym.
 2. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 1 powyżej, można złożyć wysyłając e-mail na adres info@sklep.dozbudeasydrive.com lub dołączając je do przesyłki ze zwracanym Produktem kierowanej na adres Sprzedawcy (podany w niniejszym Regulaminie).
 3. Zwracany Produkt należy odesłać najpóźniej w ciągu 14 dni od odstąpienia od umowy na adres Sprzedawcy.
 4. Koszt wysyłki Produktów przeznaczonych do zwrotu ponosi Sprzedawca.
 5. Zwrot pieniędzy zostanie dokonany przez Sprzedawcę niezwłocznie na numer rachunku bankowego Konsumenta wskazany w oświadczeniu o odstąpieniu od umowy lub przekazem pocztowym.

Rabat 20%

Tylko teraz każde, co drugie opakowanie opasek kupisz taniej w sklepie online.
Dodaj do koszyka